Consideracions sobre la suma i la resta

Calcular el resultat d'una successió de sumes i restes de nombres naturals no comporta cap dificultat:

 4 + 7  2 + 3 = 10  6 = 4 és el mateix que afegir 7 i 3, i treure 4 i 2.

Però en el cas que intervinguin nombres enters amb parèntesis, abans caldrà fer algunes consideracions.

Aquestes consideracions permeten a partir d'ara fer qualsevol suma o resta de nombres enters.PU05

Notes

PU01

Exemple: +(+10) = +10   
Cobrar 10 € és positiu

PU02

Exemple: +(10) = 10   
Contraure un deute de 10 € és negatiu

PU03

Exemple: (10) = +10   
Lliurar-me d'un deute de 10 € és positiu

PU04

Exemple: (+10) = 10   
Perdre 10 € és negatiu

PU05

Exemple: 4+(7)(8)(+5)+(+3)=7+85+3¯47+85+3=1116=5

F=G