Propietats de la suma de nombres enters

  • Commutativa: independentment de l'ordre en què col·loquem els sumands, el resultat de la suma no varia. a + b = b + a  PU01
  • Associativa: el valor de la suma no varia quan substituïm dos o més termes per la seva suma. a + (b + c) = (a + b) + c  PU02
  • Element neutre (e): si sumem el nombre e a qualsevol nombre enter, sempre obtindrem el mateix nombre. L'element neutre de la suma és el 0. a + e = a  PU03
  • Element oposat: si a és un nombre enter qualsevol, sempre podrem trobar un altre enter (–a) que sumat al nombre a donarà l'element neutre (e).
    Dos nombres són oposats si la seva suma és zero. a + (-a) = e  PU04

Notes

PU01

Exemple: (+3) + (-4) = (-4) + (+3) = -1

PU02

Exemple: (+4) + [(3) + (+5)] = [(+4) + (3)] + (+5)(+4) +         +2         =           +1          + (+5)               6                     =                        6

PU03

Exemple: (-7) + e = -7  e = 0

PU04

Exemple: (+3) + (-3) = 0

F=G