Treure el factor comú

Si observes la igualtat següent: 6 + 8  10 = 2 · 3 + 2 · 4  2 · 5 veuràs que tots els termes, 6, 8 i 10, contenen el factor 2; diem que el nombre 2 és un factor comú a tots els termes.

· 3 + 2 · 4  2 · 5 = 2 · (3 + 4  5)

Quan reemplacem la primera part de la igualtat per la segona, diem que hem tret factor comú 2. Podem generalitzar així: a · b + a · c = a · (b + c)

F=G