Els nombres naturals

Són aquells nombres que utilitzem per comptar, però que, a més, ens permeten fer ordenacions, càlculs, etc.

Els nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... col·locats en aquest ordre formen la sèrie dels nombres naturals. Aquesta és una sèrie il·limitada, ja que a cada nombre sempre se li pot afegir una unitat més, així es pot obtenir el nombre següent.

Designarem amb la lletra N el conjunt de tots els nombres naturals: N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...}

El nombre zero té assignat el concepte de nombre d'origen. La seva funció és indicar l'absència d'unitats.PU01

Notes

PU01

Nombre 0

El nombre zero té assignat el concepte de nombre origen, indica absència d'unitats. Alguns matemàtics prefereixen no reconèixer el zero com un nombre natural.

F=G