NOMBRES NATURALS múltiples divisors divisibilitat descomposició factorial potenciació NOMBRES ENTERS prioritat de les operacions suma resta multiplicació divisió potenciació propietats p. Commutativa p. Associativa p. Associativa elements neutre elements oposat p. Distributiva