Propietats de la multiplicació de nombres enters

  • Commutativa: aquesta propietat determina que, independentment de l'ordre en què col·loquem els factors, el resultat de la multiplicació no varia. PU01a · b = b · a
  • Associativa: aquesta propietat determina que el valor de la multiplicació no varia quan substituïm dos o més termes pel seu producte.PU02 a · (b · c) = (a · b) · c
  • Element neutre (e): multiplicar qualsevol nombre enter per l'element neutre (e) obtenim sempre el mateix nombre. L'element neutre de la multiplicació és l'1.PU03 a · e = a 

Notes

PU01

Exemple: (+5) · (6) = (6) · (+5) = 30

PU02

Exemple: (-2)·[(+3)·(-5)]=[(-2)·(+3)]·(-5)(-2)·15=6· (–5) = +30

PU03

Exemple:  7 · 1 = 7

F=G