Definició de nombres enters

Els nombres enters són una generalització dels nombres naturals formada pels propis nombres naturals (1,2,3...), els seus corresponents negatius (-1,-2,-3...) i el nombre zero (0). Els conceptes haver (positiu) i deure (negatiu) aplicats en comptabilitat comercial en són un clar exemple.

La presència de nombres negatius es dóna sovint a la vida quotidiana.

El conjunt de tots els enters es designa pel símbol Z.

El nombre 0 es considera l'origen a partir del qual es determinen els valors positius o els negatius. Tots els nombres que estan per sota de zero són nombres negatius.PU01

Notes

PU01

Els nombres negatius són nombres naturals precedits d'un signe (–). Quan un nombre no porta cap signe davant s'entén que és positiu.

F=G