Dels sediments a les roques sedimentàries

Els sediments, per l'acció de diversos processos, es van compactant i consolidant fins a formar les roques sedimentàries. El procés de formació de les roques s'anomena litogènesi.

En tot el procés hi destaquen tres fases:

  • Dipòsit. És el procés d'acumulació de sediments.
  • Compactació. És la reducció de volum dels sediments per efecte de la pressió exercida per les capes superiors, cosa que comporta la pèrdua de l'aigua que contenien.
  • Cimentació. És la unió de les partícules que formen els sediments. La cimentació es produeix a causa de la precipitació dels materials dissolts en l'aigua que hi ha entre els sediments, que actua de ciment.