La formació de les roques metamòrfiques

Les roques metamòrfiques es formen per transformació de roques sedimentàries i magmàtiques sotmeses a altes pressions o a altes temperatures, que en canvien la composició mineralògica i química.

El procés de formació de roques metamòrfiques s'anomena metamorfisme.

Es distingeixen dos tipus de roques metamòrfiques segons el tipus de metamorfisme que les ha generat: