La classificació dels minerals

Segons la composició química, els minerals es classifiquen en:

  • Minerals natius. Són minerals formats per un sol element geoquímic.
  • Minerals compostos. Són minerals formats per l'agrupació de diferents elements geoquímics.

Els grups més abundants de minerals compostos són:

  • Els silicats, que contenen silici, molt abundant a la litosfera.
  • Els sulfurs i els sulfats, que contenen sofre o àcid sulfúric.
  • Els òxids, que contenen oxigen.
  • Els nitrats, que contenen àcid nítric.
  • Els carbonats, que contenen àcid carbònic.
  • Els fosfats, que contenen àcid fosfòric.