1. Els minerals i les roques són els materials que componen la litosfera. En aquesta uni­tat estudiaràs què són, com es formen, com s'iden­ti­fi­quen i es clas­si­fi­quen, i algunes aplicacions.

  2. La Terra és formada per una sèrie de capes que possibiliten l'existència dels éssers vius. En aquesta unitat estudiaràs algunes de les capes externes de la Terra i la seva dinàmica.
  3. El relleu de la Terra és sotmès a canvis. En aquesta unitat estudiaràs com s’originen aquests canvis i com determinen les diverses formes de relleu.

  4. Les forces internes de la Terra són responsables de la formació del relleu. En aquesta unitat estudiaràs la dinàmica interna de la Terra: el cicle geològic intern i les seves manifestacions.

  5. La vida és una de les característiques més fascinants de la Terra. En aquesta unitat estudiaràs els elements que la fan possible i veuràs com està organitzada.

  6. Tots els éssers vius de la Terra presenten una sèrie de característiques que permeten classificar-los en dominis i regnes. En aquesta unitat estudiaràs aquesta classificació.

  7. Els éssers vius presenten una gran varietat de formes. En aquesta unitat estudiaràs el funcionament de les plantes i dels animals i els diferents òrgans que els permeten dur a terme les funcions vitals.

  8. Els éssers vius estan integrats al medi on viuen. En aquesta unitat estudiaràs els ecosistemes, els elements que els formen i el seu funcionament.