Metamorfisme regional

Les roques originades per metamorfisme regional són formades per un augment de la pressió, provocat generalment per la progressiva acumulació de sediments en una conca sedimentària. També es poden formar a causa d'un augment de la pressió i la temperatura provocat per PU01moviments tectònics.

El metamorfisme regional de contacte afecta grans extensions de roques.

Alguns exemples són la pissarra, l'esquist i el gneis, que provenen del metamorfisme de roques sedimentàries argiloses.

Notes

PU01

Els moviments tectònics són deguts als moviments de la litosfera.