Criteris de divisibilitat

  • Un nombre és divisible per dos si és un nombre parell.PU01
  • Un nombre és divisible per tres si la suma de les seves xifres és múltiple de tres.PU02
  • Un nombre és divisible per cinc si acaba en zero o en cinc.PU03
  • Un nombre és divisible per onze quan la diferència entre la suma de les xifres que ocupen un lloc parell i la suma de les xifres que ocupen un lloc senar és zero o múltiple d'onze.PU04
  • Un nombre és divisible per sis si és divisible per 2 i per 3.PU05

Si un nombre és divisible per dos nombres diferents, també ho serà pel producte d'aquests dos nombres.

Notes

PU01

Si multipliquem per 2 el conjunt N dels nombres naturals obtindrem:

M (2) = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20...}

Observa que tots els nombres són parells.

PU02

Si multipliquem per 3 el conjunt N dels nombres naturals obtindrem:

M (3) = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30...}

Observa que la suma de les xifres de tots els nombres és múltiple de tres:

12 → 1+2 = 3;  18 → 1+8 = 9;  21 → 2+1 = 3; etc.

PU03

Si multipliquem per 5 el conjunt N dels nombres naturals obtindrem:

M (5) = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45...}

PU04

1.958   (9 + 8)  (1 + 5) = 17  6 = 111.958    11        0 85        178   088     00

PU05

54 és parell i la suma de les seves xifres és múltiple de 3; per tant, 54 és divisible per 2 i per 3 i, en conseqüència, també per 6.

F=G