Descomposició d'un nombre en factors primers

Consisteix a expressar-lo com un producte de factors en què tots són nombres primers.

Per descompondre un nombre en factors primers, cal dividir-lo successivament, mentre es pugui, pels nombres primers que siguin divisors del nombre. Per fer-ho, cal aplicar els criteris de divisibilitat; cal començar pel nombre 2 en cas que el nombre que volem descompondre sigui parell, pel 3 si la suma de les seves xifres és múltiple de 3..., fins que el quocient sigui 1.

F=G