Representació i valor absolut d'un nombre enter

Els nombres enters es poden representar gràficament sobre una recta numèrica. Cal col·locar-los a la mateixa distància l'un de l'altre, amb el zero com a punt de referència, de tal manera que a la dreta del zero hi hagi els enters positius i a l'esquerra del zero, els enters negatius.

El valor absolut d'un nombre és el seu valor numèric sense tenir en compte el seu signe, ja sigui positiu (+) o negatiu (-).PU01

x = {x, si x  0  -x, si x < 0

Notes

PU01

|6| = 6 perquè 6 > 0|6| = - (- 6) = 6 perquè - 6 < 0

F=G