Potències de base 10

Les potències de base 10 permeten una expressió abreujada de determinats nombres.

Si 57.000=57·1.000 , podem escriure que:
    57.000=57·103

Si apliquem les potències de 10 a les descomposicions polinòmiques dels nombres, podem escriure per exemple:PU01

 

25.867 = 2·10.000 + 5·1.000 + 8·100 + 6 · 10 + 725.867 = 2·   104  +  5· 103+ 8 · 102 + 6·101 + 7

Notes

PU01

Notació científica

És un mètode d'escriure nombres enters per mitjà de potències de deu, és utilitzada en nombres molt grans o molt petits.

1020=100.000.000.000.000.000.00010-9=11.000.000.000=0,000000001

F=G