Ordre i representació gràfica

Diem que un nombre natural a és més gran que un altre b si representa una quantitat d'unitats més gran.

Per representar l'ordenació dels nombres naturals s'utilitzen els criteris més gran (>), més petit (<) o igual (=).

Els nombres naturals, amb el zero com a nombre origen, es poden representar gràficament sobre una recta, a la mateixa distància l'un de l'altre i d'esquerra a dreta a mesura que augmenta el seu valor.

Per tant, podem dir que de dos nombres naturals, és més gran el que està situat més a la dreta sobre la recta numèrica.

F=G