Les zones exteriors de la Terra

A la Terra es poden distingir tres grans zones:

  • L'atmosfera, o capa gasosa que envolta la Terra. És formada per una barreja de gasos: l'aire. Els gasos més importants són el nitrogen, l'oxigen i l'argó. L'atmosfera, al seu torn, es disposa en quatre capes concèntriques.
  • La litosfera, o capa sòlida més externa de la Terra on es produeixen els fenòmens geològics que conformen el relleu. Es divideix en diverses plaques capaces de desplaçar-se i de provocar l'acostament o l'allunyament dels continents.
  • La hidrosfera, o mantell discontinu d'aigua que hi ha entre la litosfera i l'atmosfera. És formada per totes les aigües de la Terra.