Crèdits

Autors
David Bueno
Maria Tricas
Il·lustracions
Marie Nigot
Redacció
Núria González
Col·laboració en la redacció
Esther Fuster
Anna Ricou
Documentació
Àngels Farré
Tractament de les imatges
Guillem Soler
Fotografies
AGE
Arxiu ECSA
JM Barres
Corel
Dreamstime
Fotolia
Istockphoto
Wikimedia Commons
Correcció lingüística
M. Mercè Estévez
Repartiment dels vídeos dels reptes
Germina Bastardas
Pere Hosta
Idea, guió i realització dels vídeos dels reptes
Vilma Masdevall
Ramon Moragrega
Realització informàtica
Òmada Interactiva
Producció i muntatge multimèdia
Salvador Garcia
Jose Saco
Col·laboració en el muntatge multimèdia
Marc Rovira

Maquetació
Samanta Barés
Disseny
Cass
Carles Marsal
Edició
Núria González
Coordinació de l'àrea de ciències
Eduard Martorell
Coordinació de maquetació
Montserrat Estévez
Coordinació multimèdia
Vilma Masdevall
Ramon Moragrega
Diana Salomó
Coordinació pedagògica
Anna Canals
Direcció d'art
Cass
Direcció del projecte
Xavier Carrasco
Eulàlia Rius
Direcció editorial
Jesús Giralt

© 2010 (David Bueno, Maria Tricas)
© 2010, Enciclopèdia Catalana SAU

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra queda rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei.