Crèdits

Autors
Xavier Cortés
Josep Lorman
Josep Marcé
Cipriano Olmos
Il·lustracions
Aleix Pons
Redacció
Francisca Prieto
Núria Morell
Arnau Cònsul
Antoni Garcia Llorca
Col·laboració en la redacció
Anna Ricou
Documentació
Mariona Rovira
Tractament de les imatges
Guillem Soler
Fotografies
AGE
Aisa
Corel
Dreamstime
Fotolia
Fototeca.cat
Istockphoto
J.M. Barres
Prisma
Stock.xchng
Wikimedia Commons
Cartografia
Antonio Plata
Correcció lingüística
M. Mercè Estévez
Repartiment dels vídeos dels reptes
Ricard / Francesc: David Planas
Amanda: Sara Parés
Pep: Jordi Font
Lluís: Albert Frayle
Monja / mestressa Calígula: Glòria Argall
Multimilionari / president associació de veïns: Janot Carbonell
Noia ONG: Jessica Molina
Núria: Meritxell Yanes
Sr. Giramondo: Xavi Sais
Agraïments
Agència de viatges Giramondo (Girona)
Idea, guió i realització dels vídeos dels reptes
Vilma Masdevall
Ramon Moragrega
Realització informàtica
Òmada Interactiva
Producció i muntatge multimèdia
Salvador Garcia
Jose Saco
Col·laboració en el muntatge multimèdia
Marc Rovira

Maquetació
Oriol Cabrero
Montse Estévez
Disseny
Cass
Carles Marsal
Edició
Mariona Rovira
Sílvia Ruiz
Coordinació de l'àrea de ciències
Sílvia Ruiz
Coordinació de maquetació
Montserrat Estévez
Coordinació multimèdia
Vilma Masdevall
Ramon Moragrega
Diana Salomó
Coordinació pedagògica
Anna Canals
Direcció d'art
Cass
Direcció del projecte
Xavier Carrasco
Eulàlia Rius
Direcció editorial
Jesús Giralt

© 2010 Xavier Cortés, Josep Lorman, Josep Marcé, Cipriano Olmos
© 2010, Enciclopèdia Catalana SAU

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra queda rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei.