Crèdits

Autors
Ramon Ballesté
Pura Bonet
Il·lustracions
Oriol Moret
Pura Bonet
Documentació
Ramon Ballesté
Mariona Rovira
Tractament de les imatges
Pau Capellà
Correcció lingüística
M. Mercè Estévez
Realització informàtica
Òmada Interactiva
Producció i muntatge multimèdia
Salvador Garcia
Jose Saco
Col·laboració en el muntatge multimèdia
Marc Rovira

Maquetació
Montserrat Estévez
Disseny
Carles Marsal
Cass
Coordinació de maquetació
Montserrat Estévez
Coordinació multimèdia
Vilma Masdevall
Ramon Moragrega
Diana Salomó
Edició de l'àrea d'Educació visual i plàstica
Anna Ricou
Mariona Rovira
Sílvia Ruiz
Coordinació de l'àrea d'Educació visual i plàstica
Sílvia Ruiz

Coordinació pedagògica
Anna Canals
Direcció d'art
Cass
Direcció del projecte
Xavier Carrasco
Eulàlia Rius

© 2011 Ramon Ballesté, Pura Bonet
© 2011, Enciclopèdia Catalana SAU

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra queda rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei.